VILLA SANKA

pienryhmäkoti

Villa Sanka

Pienryhmäkoti Villa Sanka on 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa laadukkaita, ympärivuorokautisia lastensuojelun sijaishuollon palveluita huostaanotetuille, avohuollon tukitoimena sijoitetuille sekä kiireellisesti sijoitetuille kaiken ikäisille lapsille ja nuorille.

Tarjoamme myös perheisiin tehtävää työtä sijoituksen aikana ja sen jälkeen sekä jälkihuollon palveluita meiltä itsenäistyville nuorille.

Sijaitsemme kauniilla ja rauhallisella alueella Mäntsälässä, aivan Tuusulan rajalla hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Paikkakyselyt ja tiedustelut: 

Kasvatusjohtaja

Kaisa Suominen,

+358 44 546 8703,

villasanka@pienryhmakotivillasanka.fi

Arvot

Turvallisuus

Villa Sankassa turvallisuus huomioidaan olosuhteissa, ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa. Meillä on turvallinen ympäristö kasvaa ja kehittyä ikätasoisesti. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja tuoda esille omat mielipiteensä pelkäämättä eriarvoistumista. Turvallisuus huomioidaan myös lapsen perheen ja työntekijän näkökulmasta.

Luottamus

Meille luottamus on ensiarvoisen tärkeää. Jokaisen täytyy voida luottaa toisiinsa, sillä se on yksi perusta laadukkaalle lastensuojelutyölle.

Yksilöllisyys

Meillä jokainen kohdataan ja otetaan huomioon yksilönä sekä kunnioitetaan jokaista omana itsenään. Villa Sankassa jokainen on ainutlaatuinen yksilö, jonka tarpeet ja voimavarat tulevat huomioiduksi. Jokaiselle lapselle tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka mukaan lapsen yksilöllinen hoito ja tarpeet toteutetaan.

Tasa-arvoisuus

Villa Sankassa jokainen on tasa-arvoinen iästä, sukupuolesta, kielestä, kulttuurista tai lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että jokaiselle lapselle turvataan tasa-arvoinen elämisen ja kehittymisen mahdollisuus. Villa Sankassa jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Tämä koskee myös lapsen perhettä ja läheisiä. Me haluamme, että lapsi kokee olevansa yhdenvertainen Villa Sankassa työskentelevän aikuisen kanssa. Lapsi on omien asioidensa asiantuntija.

Osallisuus

Lapsi osallistuu meillä vahvasti omaan hoitoonsa. Lasta ja nuorta kuullaan hänen asioissaan ja hänet otetaan mukaan päätöksen tekoon häntä koskevissa asioissa. Perheen osallisuus on meille tärkeä asia, ja haluamme tehdä luottamuksellista, eteenpäin luotavaa ja rakentavaa yhteistyötä lapsen perheen ja muun verkoston kanssa. Perheen kanssa tehtävä tiivis yhteistyö tukee sijoituksen tavoitteiden onnistumista ja lapsen kotiutumista.

Toiminta

Jokainen meillä tulee kohdatuksi ainutlaatuisena ja tasa-arvoisena yksilönä lapsen omat tarpeet ja voimavarat huomioiden. Lapsen positiivisen minäkuvan, elämänhallinnan vahvistamista ja itsetunnon kehitystä tuetaan hyväksyvällä, empaattisella, tasa-arvoisella ja johdonmukaisella kasvatuksella. Meille on tärkeää, että lapsi saa päivittäin paljon kohtaamisen mahdollisuuksia turvallisen aikuisen kanssa. Haluamme, että jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi.

Villa Sanka tarjoaa ammatillista ja aidosti välittävää hoitoa ja kasvatusta, jossa korostuu läsnäolo ja arjessa tukeminen. Toimintamme perustuu suunnitelmallisuuteen ja jokaiselle lapselle laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma.

Arjen struktuuri luo kehykset toiminnallemme. Meillä arki koostuu koulunkäynnistä, harrastuksista, yhdessä vietetystä ajasta ja arjen askareista.  Koulunkäynnin tukeminen ja tiivis yhteistyö koulun kanssa ovat meille tärkeitä asioita.

Lapsi osallistuu meillä vahvasti omaan hoitoonsa. Lisäksi perheen osallisuus on meille tärkeä asia ja haluamme tehdä luottamuksellista, eteenpäin luotaavaa ja rakentavaa yhteistyötä perheen ja muun verkoston kanssa.

Panostamme syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja aloitamme itsenäistymistyöskentelyn nuoren kanssa jo varhaisessa vaiheessa.

Henkilöstö

Pienryhmäkoti Villa Sanka Oy on perheyritys, jonka omistajat ovat sisaruksia. Molemmilla yrittäjillä on vankka kokemus lastensuojelutyöstä ja he ovat vahvasti mukana yksikön arjessa.

Laadukkaan työn lähtökohtana on moniammatillinen, työhönsä sitoutunut ja tyytyväinen tiimi. Perustason hoidon ja kasvatuksen lisäksi meillä on psykiatrista osaamista.

Tiimillämme on monen vuoden vahva kokemus lastensuojelutyöstä, perheiden kanssa työskentelystä ja haastavien asiakkaiden kohtaamisesta.

Arvostamme moniammatillista tiimiä, jossa jokainen tekee työtä omana persoonanaan tuoden omaa vahvaa ammattitaitoaan ja kokemustaan yksikköömme.

Sijainti ja tilat

Villa Sanka sijaitsee kauniilla ja rauhallisella alueella Mäntsälässä, aivan Tuusulan Kellokosken palvelujen vieressä. Yksiköstämme on hyvät kulkuyhteydet lähikuntiin ja pääkaupunkiseudulle. Helsinkiin on matkaa noin 40 kilometriä Mäntsälästä.

Yksikkömme on kaunis ja tilava, vuonna 2012 rakennettu omakotitalo, jossa jokaiselle lapselle on oma, tilava huone, jonka he saavat sisustaa yhdessä aikuisen kanssa.

Olohuone, ruokahuone ja keittiö ovat yhtä isoa tilaa, jossa on mukava viettää yhteistä aikaa. Villa Sankassa on myös muita yhteiseen oleskeluun  soveltuvia tiloja. Villa Sankan piha on tilava, jossa on mahdollisuus erilaisiin aktiviteetteihin ja yhdessä olemiseen.

Villa Sankan lähiympäristössä on kauniit ulkoilumahdollisuudet metsineen, jotka tarjoavat monenlaisia virikkeitä talvella hiihtolatuineen ja kesällä luontopolkuineen. Vain kävelymatkan päästä löytyy vasta valmistunut, valaistu ja monipuoliseen liikuntaan soveltuva urheilukenttä.

Yksikön yhteystiedot

  • +358 41 3199 932
  • henkilokunta@pienryhmakotivillasanka.fi
  • Poutalantie 21, 04500, Kellokoski

Paikkakyselyt ja tiedustelut

  • Kaisa Suominen, Kasvatusjohtaja
  • +358 44 546 8703
  • villasanka@pienryhmakotivillasanka.fi